Sachiko Kinoshita: Erstkontakt - Menschen aus Burma